Godkendelse – Økonomi

Godkendelse + §§
Hovmosegaard STU er godkendt iht. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Se evt. mere om STU for unge med særlige behov på UddannelsesGuidens hjemmeside:
https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/ungdomsuddannelse-unge-med-saerlige-behov

§ og bekendtgørelse
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181616

Økonomi under STU
Uddannelsen er gratis for den unge.  Under forløbet ydes der ikke SU. Den unge vil i stedet kunne få den ydelse fra kommunen, som vedkommende ellers er berettiget til, f.eks. kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Kommunen tager stilling til evt. behov for økonomisk hjælp til at komme til og fra det enkelte uddannelsessted (transporttilskud), blandt andet på baggrund af en lægeerklæring.

Kompetencebevis
Efter endt STU får den unge et kompetencebevis, der beskriver det forløb, den unge har været igennem og de kompetencer, vedkommende har opnået i løbet af uddannelsen. Der kan vedlægges udtalelser fra praktiksteder, beviser på beståede forløb mm.
Gennemføres kun noget af uddannelsesforløbet, får den unge et kompetencebevis for det, der er gennemført.

Efter STU
I slutningen af den unges uddannelse lægges der planer for, hvad der skal ske, når uddannelsen er færdig. Dette sker i tæt samarbejde med uddannelsesstedet, den unge, UU-vejleder, sagsbehandler og evt. andre relevante parter.
Nogle unge fortsætter i anden uddannelse i det ordinære system, eksempelvis EGU eller en erhvervsuddannelse. Andre kommer i beskæftigelse – ordinær eller beskyttet.