Pædagogik og trivsel

Hovmosegaard STU er stedet hvor alle kan udvikle sig i eget tempo

Hovmosegaard STU arbejder overordnet ud fra en anerkendende tilgang til de unge. Vi arbejder med de unges egen motivation, deres selvbestemmelse og det at tage ansvar for egen læring med guidning og støtte efter en nærmere forventningsafstemning. De unge har, ud over de fastsatte mål for uddannelsen som UU Vejlederen har formuleret i handleplanen, selv indflydelse på, hvad de ønsker at blive bedre til, praktisk som fagligt, gennem deres uddannelse. Vi arbejder med at de unge gennem uddannelsen bliver styrket i deres selvforståelse, selvværd og selvtillid, for på denne måde at blive bedre til at tro på egen formåen og tage ansvar for eget liv.

I dagligdagen arbejder vi struktureret så det altid er tydeligt for den enkelte elev hvad det er der skal ske. Dette giver de unge en hverdag med forudsigelighed, genkendelighed og tryghed hvilket er med til at give de bedste muligheder for udvikling i hverdagen.

Pædagogisk tilgang, metoder og strategier

Vi underviser, coacher, vejleder og støtter de unge gennem hele uddannelsen til at udvikle sig bedst muligt personligt, socialt og fagligt, for at blive så selvstændige som muligt til livet efter endt STU.

Blandt de vigtigste metoder er TEACCH, Situeret læring, ART, Systemisk coaching og Narrative samtaler samt Kognitiv udvikling og tænkning. Metoderne bidrager med redskaber, der gør hverdagen mere forudsigelig og overskuelig og er med til at mindske den enkelte unges stressniveau. Vi arbejder både i relationerne og i nærværet med enkelte unge; alt efter hvad den unge kan honorere. Vi er opmærksomme og autentiske i vores tilgang til den enkelte unge.

TEACCH:

TEACCH er en struktureret pædagogisk referenceramme der indebærer, at vi arbejder målrettet, systematisk og struktureret med opbygningen af et miljø, der er forudsigeligt og overskueligt for den unge.

På Hovmosegaard arbejdes der i dagligdagen med visualiseret struktureret pædagogik relevant for den enkelte unge. Skemaet for dagen gennemgås hver morgen og vises med piktogrammer. Hver ung har sit eget individuelle skema med faste undervisningsmoduler og faste pauser. Vi har valgt at arbejde på denne måde for at gøre de unges hverdag tydelig, forudsigelig, gennemskuelig og struktureret. I de praktisk-faglige fag og fag-faglige fag er undervisningen understøttet af verbal og visuel guidning, time timere, strukturerede pauser, afskærmede arbejdsstationer, mm.

Situeret læring (den gamle mesterlære):

Vi underviser altid de unge i hvordan en opgave kan løses, mens de ser, lytter og lærer (legaliseret perifer deltagelse). Derefter støtter, vejleder og guider vi de unge, mens vi løser opgaven sammen med dem. Metoden er med til at de unge bliver så dygtige til at løse opgaven, at de enten kan gøre det med lidt, eller slet ingen støtte (fuld deltagelse).

ART (Aggression Replacement Training):

Vi underviser de unge i: a: sociale færdigheder, b: konflikthåndtering og c: moralsk ræsonnement. De unge gennemgår i deres uddannelse et 30 timers kursus med 10 timers træning i hver komponent. Vi arbejder i faget ART med at få de unge til at reflektere over deres tanker, følelser og handlinger og dermed blive bedre til at indgå i sociale sammenhæng. I den sociale færdighedstræning bliver de unge gennem rollespil, dialog og aktiviteter, trænet i at fastholde og oprette nye relationer. De lærer, hvordan de kan styrke deres sociale netværk, ved at udvikle sociale færdigheder som; at starte en samtale, at lytte til andre, at bede om hjælp, at respektere andres følelser og behov, mm. De unge bliver også undervist og trænet i at tage stilling til forskellige dilemmaer, og til at skulle reflektere over deres egen og andres sociale adfærd, med det formål at styrke deres sociale kompetencer.

Systemisk coaching og narrative samtaler:

Vi arbejder med at de unge oplever at de bliver set, hørt og forstået ud fra den virkelighed som de befinder sig i og det er både i den daglige relation mellem underviser og den unge og på fast tilrettelagte individuelle elevsamtaler hver 14. dag. Vi indgår i relationen med de unge som de nysgerrige, dem der gerne vil lytte, opdage og være medskabende til den undervisning og dagligdag, som passer til den unges ønsker og håb for fremtiden.  

Kognitiv udvikling & træning:

Vi arbejder med kognitiv udvikling gennem en lang række processer, som vedrører tænkning og forståelse af omverdenen, og som er vigtige for og spiller sammen med alle andre sider af udviklingen hos den enkelte elev: social og emotionel udvikling, personlig udvikling, sprog og kommunikation.

Vi arbejder med at de unge bliver bedre til at lagre og huske indlært viden og færdigheder. De praktisk-faglige eller de fag-faglige kompetencer og færdigheder som de har tilegnet sig, repeteres og gentages gennem hele uddannelsen, for at de unge på denne måde har mulighed for at vedligeholde den viden og de færdigheder, som de allerede har tilegnet sig, gennem hele uddannelsen. 

Trivsel

Vi er som undervisere bevidste om hvor væsentligt det er, at den enkelte unge oplever sin STU som et rart og trygt sted at komme og hvor den enkelte har/tager medansvar for og har medindflydelse på sit STU forløb. Som undervisere skaber vi rammerne på STU´en for en tryg og positiv udvikling hos de unge. Vi er som undervisere autentiske i alt hvad vi gør.

Regelsæt på STU´en:

Vi respekterer hinanden som ligeværdige individer med individuelle styrker og svagheder.

Vi taler ordentligt med og om hinanden.

Vi respekterer andres ting.

Vi accepterer aldrig mobning.

Vi hjælper til ud fra egne evner.

Sammen med den unge og den unges UU-vejleder udarbejdes en uddannelsesplan. Denne tager udgangspunkt i UU Vejlederens overordnede målsætninger for uddannelsen, men indeholder selvfølgelig også den unges egne ønsker for læring gennem uddannelsen.