Bostedet Skovmosen

Hovmosegaard består af 2 afdelinger

  • Bostedet Skovmosen – Allerød på Skovmosen 8, 3450 Allerød (§ 66 stk. 1 nr. 5 og § 107)
  • Hovmosegaard STU på Gammel Bregnerødvej 16, 3520 Farum

Sagsbehandlere, UU-vejledere samt øvrige fagfolk opfordres til at kontakte os, såfremt I har lyst til at høre mere om vores tilbud, få status på evt. ledige pladser m.v.
I er altid meget velkomne på besøg, også selv om I ikke aktuelt har en bestemt ung i tankerne.

Bostedet Skovmosen

Visitation
Alle henvendelser om evt. plads på bostedet rettes til daglig leder Heidi Stenbæk.
Den unges særlige behov drøftes kort, og er der grundlag for at arbejde videre med sagen, sendes relevante papirer til Skovmosen.
Herefter vurderes, om den unge passer ind i målgruppen og i den eksisterende gruppe unge.
Vi holder visitationsmøde med deltagelse af den kommunale sagsbehandler, den unge og den unges forældre. Er der enighed aftales dato for indflytning.

Pædagogisk udviklingsplan (PUP)
Sammen med den unge udarbejder vi en pædagogisk udviklingsplan (PUP), som tager udgangspunkt i kommunens handleplan. Denne plan overføres til hverdags mål og hvordan vi i praksis når disse.
Der holdes opfølgningsmøde efter 3 mdr. og herefter minimum 1 gang årligt eller efter behov.

Pædagogisk tilgang, metoder og strategier
På Skovmosen arbejder vi ud fra forskellige metoder og strategier. Blandt de vigtigste metoder er TEEACH, KRAP, LOW AROUSEL og NEUROPÆDAGOGIK. Alle metoderne bidrager med redskaber, der gør hverdagen mere forudsigelig og overskuelig -og mindsker den unges stressniveau. Vi arbejder med relationer og nærvær i de enkelte situationer -alt efter hvad den unge kan honorere. Vi er opmærksomme og autentiske i vores tilgang til den enkelte unge.

Dokumentation
Skovmosen anvender Danjournal som socialfagligt og pædagogisk IT-system.

Tilbudsportalen
Se Skovmosens indsatser og takster på Tilbudsportalen Her

Samarbejde med kommune og forældre
Tæt og tillidsfuldt samarbejde er forudsætning for en helhedsorienteret indsats.
Vi sender dokumentation til kommunen som aftalt, og vi orienterer løbende om væsentlige ændringer i den unges forhold.
Afhængig af den unges alder og familiens individuelle forhold vil vi arbejde sammen med den unge om at skabe gode relationer til familien. Vi vil stille faciliteter til rådighed så den unge kan have familie på besøg.

Øvrige samarbejdspartnere
Bostedet Skovmosen og Hovmosegaard STU samarbejder efter behov med bl.a. konsulenter fra Center for autisme (https://www.centerforautisme.dk/ ) og fra ADHD foreningen. (https://adhd.dk/).
Udover konsulentbestand tilbyder foreningerne diverse forløb til de unge og til personalet.
Skovmosen er medlem af LOS, (https://www.los.dk/) interesseorganisation for de private sociale tilbud.
Herudover tilknyttes psykolog og evt. andre behandlere efter behov.
Vores samarbejdspartnere er med til at kvalificere vores indsats og bringe os tættere på de unges individuelle mål.