Pædagogik og trivsel

Skovmosen skal være et rart og trygt sted for alle

På Skovmosen arbejder vi anerkendende, helhedsorienteret og med respekt for og med udgangspunkt i den unges ønsker, ressourcer og behov.
Samtidig har vi naturligvis altid fokus på de af kommunen og den unge fastsatte mål.
Vi tilpasser vores forventninger til den enkelte, da vi tror på, at det er igennem forventninger, ressourcefokusering, anerkendelse og motivation, at et menneske kan udvikle sig.
Medarbejderne arbejder hen imod, at de unge i høj grad påtager sig ansvar for egne handlinger. Medarbejderne har derfor i højere grad rollen som rådgivere og støttepersoner end som opdragere.
De fleste unge har haft mange nederlag, inden de kommer til Skovmosen. De har brug for at få styrket deres selvtillid og selvværd samtidig med, at de opnår nye færdigheder.
Trivsels- og udviklingssamtaler samt konflikthåndtering er højt prioriteret i vores pædagogiske hverdag.
Vi arbejder meget struktureret, så det altid er tydeligt for alle, hvad der skal ske. Det skaber ro og overskuelighed.

Pædagogisk tilgang, metoder og strategier

På Skovmosen arbejder vi ud fra forskellige metoder og strategier. Blandt de vigtigste metoder er TEEACH, KRAP, LOW AROUSEL og NEUROPÆDAGOGIK. Alle metoderne bidrager med redskaber, der gør hverdagen mere forudsigelig og overskuelig -og mindsker den unges stressniveau. Vi arbejder med relationer og nærvær i de enkelte situationer -alt efter hvad den unge kan honorere. Vi er opmærksomme og autentiske i vores tilgang til den enkelte unge.

TEACCH:
TEACCH er en struktureret pædagogisk referenceramme der indebærer, at vi arbejder målrettet, systematisk og struktureret med opbygningen af et miljø, der er forudsigeligt og overskueligt for den unge.
Vi arbejder med tydelighed, visualisering og gentagelser. Vi arbejder ud fra at et struktureret miljø, hvor strukturen er vejledende og den unge langsomt bliver fortrolig med skift og lærer at mestre sin egen hverdag.

KRAP:
KRAP har et anerkendende og ressourcefokuseret syn og udspringer af vores og kollegers erfaringer fra praksis. KRAP tager udgangspunkt i det positive, i hvad der virker og giver konkrete værktøjer og metoder.
KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik.

LOW AROUSAL:
LOW AROUSAL er en strategi, der mindsker stress og konflikter. Med LOW AROUSAL arbejder vi med afledning, afskærmning, minimering af stimuli og vi giver valgmuligheder og minimerer krav til den unge. LOW AROUSAL er medvirkende til at mindske den unges stress omkring krav og forventninger.

NEUROPÆDAGOGIK:
NEUROPÆDAGOGIK er en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver omsat til pædagogisk praksis. Målet med Neuropædagogik er at skabe og fremme den unges kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.


Trivsel
Vi ved hvor væsentligt det er, at den unge oplever sit bosted som et rart og trygt sted med samvær og medindflydelse.  Vi skaber en reel og positiv forskel for de unge. Vi er autentiske i alt hvad vi gør.
Det skal være en god og udviklende oplevelse at bo her, hvorfor vi (beboere, medarbejdere og ledelse) har følgende leveregler:

 • Vi respekterer hinanden som ligeværdige
 • Vi taler ordentligt med og om hinanden
 • Vi respekterer andres ting
 • Vi accepterer aldrig mobning
 • Vi hjælper til ud fra egne evner

Pædagogisk udviklingsplan
Sammen med den unge udarbejder vi en pædagogisk udviklingsplan (PUP), som tager udgangspunkt i kommunens handleplan. Denne plan overføres til hverdags mål og hvordan vi i praksis når disse.

Kompetenceløft på alle planer
Vi arbejder med fokus på udvikling af:

 • Personlige / Almene kompetencer
  Større grad af indsigt i egen situation og eventuelle handicap. Udvikling af evnen til at planlægge og organisere eget liv og tage hånd om personlig hygiejne / fremtræden
 • Sociale / Samfundsmæssige kompetencer
  Trænes via samvær og social omgang internt og i sammenhæng med alle aktiviteter ud af huset. Det samfundsmæssige element er almen viden om omverdenen (avislæsning, museumsbesøg m.v.). Vi inddrager aktuelle samfundsmæssige forhold, så de unge lærer at forholde sig til de forandringer, der sker i verden.
  Vi har fokus på at lære de unge, hvordan man kan nedtrappe eller helt undgå konflikter i samvær med andre.
 • Faglige / Erhvervsmæssige kompetencer
  Styrker og udvikler den unges allerede eksisterende kompetencer og har fokus på nye kompetencer, så de bliver stærkest muligt rustet til at klare sig bedst muligt i fremtiden uanset den unges særlige udfordringer og kognitive niveau.

Se mere om uddannelse og job her